Dyfed-Powys, Gwent, Gogledd Cymru a De Cymru Heddluoedd

Gweithio tuag at weithlu cynrychiadol ledled Cymru. Eisiau gyrfa wahanol? Ymunwch â ni!

Mae Cymru yn wlad o wrthgyferbyniadau; dinasoedd prysur, arfordir prydferth a chymunedau gwledig, bychain. Mae’r amrywiaeth hon yn creu her unigryw ar gyfer swyddogion yr heddlu a’r staff sy’n byw ac yn gweithio yma. Mae yna bedwar Heddlu yng Nghymru, sef Dyfed-Powys, Gwent, Gogledd Cymru a De Cymru, ac mae pob un ohonom wedi ymrwymo’n gadarn i werthfawrogi gwahaniaeth ac annog cynwysoldeb – a hynny yn ein sefydliad a thrwy’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu.

Un o’r ffyrdd y gallwn ddarparu gwasanaeth sy’n diwallu anghenion ein cyhoedd yw trwy sicrhau bod gennym weithlu sy’n gynrychiadol o’n cymunedau. Mae hyn yn golygu sicrhau ein bod yn recriwtio pobl sydd â nodweddion gwahanol, pa un ai o ran rhyw, hil, crefydd, anabledd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth o ran rhywedd. Mae gweithlu amrywiol yn golygu y gallwn ddarparu gwell gwasanaeth i’n cymunedau trwy weithlu sy’n meddu ar amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau bywyd.

Rydym yn awyddus iawn i gael ceisiadau gan bobl sydd â chefndiroedd Du, Asiaidd neu leiafrif ethnig arall (gan gynnwys lleiafrifoedd ethnig anweladwy, e.e. pobl Tsiecaidd, Slofacaidd, Pwylaidd, Sipsiwn/Teithwyr).

Y Gyfraith

Yn rhan o’n Dyletswydd Cydraddoldeb, a bennir yn Neddf Cydraddoldeb 2010, mae gennym gyfrifoldeb i ddileu unrhyw anfanteision a brofir gan bobl â ‘Nodweddion Gwarchodedig’ (mae hyn yn golygu rhyw, hil, crefydd, anabledd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, a phriodas a phartneriaeth sifil). Mae gennym hefyd ddyletswydd i gymryd camau tuag at ddiwallu anghenion pobl â Nodweddion Gwarchodedig, lle mae’r anghenion hyn yn wahanol i anghenion pobl eraill, ac i annog pobl o grwpiau gwarchodedig i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus neu weithgareddau lle mae eu cyfranogiad yn anghymesur o isel.

Beth y mae hyn yn ei olygu?

Wrth ystyried recriwtio, mae hyn yn golygu bod angen i ni ddeall unrhyw rwystrau i ymuno â’r Heddlu ar gyfer pobl sy’n rhannu Nodweddion Gwarchodedig, a gweithio i ddileu’r rhwystrau hynny. Mae hefyd yn golygu bod angen i ni ddeall demograffeg ein gweithlu (er enghraifft, sawl swyddog o leiafrifoedd ethnig sydd gennym) ac, os yw’r niferoedd yn is nag y dylent fod, weithio i newid hyn.

Beth yw Gweithredu Cadarnhaol?

Mae Gweithredu Cadarnhaol yn cyfeirio at fentrau y byddwn yn ymgymryd â hwy i ddileu rhwystrau, ac i annog grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i wneud cais i ymuno â’r Heddlu. Mae’r gefnogaeth y gallwch ei chael yn amrywio ar draws yr Heddluoedd, ond gall gynnwys y canlynol:

  • Cynnig cyswllt ag unigolyn sydd eisoes yn Swyddog yr Heddlu, er mwyn dysgu o’i brofiadau
  • Darparu cyllid i gwblhau’r Dystysgrif Gwybodaeth Plismona (mae rhai Heddluoedd yn gofyn am y cymhwyster hwn cyn i chi ymuno)
  • Cynnal sesiynau ymwybyddiaeth a chyrsiau paratoi cyn camau gwahanol y broses recriwtio

Sut y gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Anfonwch neges e-bost at ein timau recriwtio, a byddant yn eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun a all helpu:

Heddlu De Cymru: Joinus@south-wales.pnn.police.uk.

Heddlu Gogledd Cymru: SSFPCRecruitment@nthwales.pnn.police.uk

Heddlu Dyfed-Powys: workforceplanningteam@dyfed-powys.pnn.police.uk

Heddlu Gwent: CentralRecruitment@gwent.pnn.police.uk