Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cefnogi Mis Hanes LHDT

Ni yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, ac felly rydym yn ymroddedig i greu amgylchedd sy’n meithrin cyfle cyfartal i holl bobl Cymru. Rydym yn ymdrechu i fod yn rhywle lle mae’r staff, Aelodau’r Cynulliad a’r cyhoedd i gyd yn cael eu trin â thegwch, urddas a pharch a lle mae croeso iddynt fod yn nhw eu hunain.

Rydym yn falch felly o gefnogi digwyddiadau fel Mis Hanes Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LHDT). Yn y DU mae Mis Hanes LHDT yn digwydd ym mis Chwefror. Yn ystod y mis hwn mae bywydau a llwyddiannau pobl LHDT o’r gorffennol a’r presennol yn cael eu cydnabod a’u dathlu.

Mae Mis Hanes LHDT yn ystyried y nodweddion gwarchodedig y tu hwnt i gyfeiriadedd rhywiol ac amrywiant o ran rhywedd. Mae’n ymdrechu i gyrraedd a chynrychioli pobl LHDT o bob cefndir. Trwy gynnwys pobl, yn ystod Mis Hanes LHDT, sydd hefyd yn eu hystyried eu hunain yn anabl, â rhywedd amrywiol, yn rhieni neu’n ofalwyr, hen neu ifanc, crefyddol, pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig ac ati, cawn gyfle i gymryd saib a myfyrio ynglŷn â’r ffaith bod gan bobl sawl hunaniaeth ac y gallent fod yn rhan o fwy nag un grŵp ymylol. Y gair a ddefnyddir yn aml am gydnabyddiaeth o’r hunaniaethau lluosog hyn yw ‘intersectionality’.

“Your struggle is my struggle and my struggle is yours, intersectionality needs to be acted on” Phyll Opoku-Gyimah, cyd-Sylfaenydd, UK Black Pride

Felly, wrth wneud y byd yn well ar gyfer pobl LHDT rydym yn gwneud y byd yn lle gwell i bawb arall sy’n wynebu rhagfarn a gwahaniaethu.

By working positively with all the different facets of our communities LGBT History Month plays a crucial role in making our communities stronger as it breaks down barriers and makes it easier to form alliances in spite of our differences, thus bringing us together. Femi Otitoju, Sylfaenydd a chyfarwyddwr hyfforddiant Challenge Consultancy

Trwy godi ymwybyddiaeth o bobl sy’n cael eu gweld weithiau fel bod ar ymylon cymdeithas, credwn ein bod yn atgyfnerthu’r neges ynglŷn â’n hymroddiad i fod yn sefydliad sy’n croesawu ac yn cynrychioli buddiannau pawb yng Nghymru.