Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn falch unwaith eto o fod yn cymryd rhan ym Mis Hanes Pobl Dduon y mis Hydref hwn

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Rydym yn anelu at greu corff seneddol hygyrch, sy’n ymgysylltu â phawb yng Nghymru ac sy’n eu parchu.

Rydym yn falch o gynrychioli holl bobl Cymru ac yn credu’n gryf iawn yn y cysyniadau o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Rydym yn credu bod ymgysylltu ag ystod mor amrywiol o grwpiau â phosibl yn arwain at well sefydliad democrataidd a deddfwrfa sy’n darparu’n effeithiol ar gyfer holl bobl Cymru.

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod, fel rhan o’n hymrwymiad i godi ymwybyddiaeth o’n gwaith a gwella ein hymgysylltiad â chymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, ar y cyd â’n rhwydwaith cydraddoldeb Hiliol, Ethnigrwydd a Threftadaeth Ddiwylliannol yn y gweithle, yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau sy’n digwydd drwy gydol mis Hydref i ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon. Byddwn yn:

  • Lansiad Swyddogol Mis Hanes Pobl Dduon Cymru a Gwobrau Ieuenctid Hanes Pobl Dduon Cymru 2017, ddydd Gwener 29 Medi yn y Pierhead, Bae Caerdydd rhwng 12:00 a 16:00

  • Rhwydwaith Sector Cyhoeddus Pobl Dduon, Asiaidd, Lleiafrifoedd Ethnig Cymru ‘Dysgu gan y goreuon’, yn Chapter, Caerdydd, ddydd Iau 05 Hydref 9:00 – 17:00

  • Digwyddiad Diweddglo Mawr Mis Hanes Pobl Dduon Cymru 2017, dydd Sul 29 Hydref, Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd 13:00 – 20:00

Bydd gennym stondinau yn Lansiad Swyddogol Mis Hanes Pobl Dduon Cymru a’r Diweddglo Mawr, felly, os gallwch chi, dewch draw i ddweud helo a darganfod mwy am y Cynulliad a’r gwaith a wnawn.

Bydd ein rhwydwaith REACH hefyd yn cynnal digwyddiad ‘Mis Hanes Pobl Dduon ym Mhrydain a phrofiad iechyd meddwl pobl dduon’ ar 09 Hydref 2017, gyda’r siaradwyr gwadd Patrick Vernon OBE a Diverse Cymru. Mae croeso i chi ddod i’r digwyddiad cyhoeddus am ddim hwn ond mae lleoedd yn gyfyngedig, felly sicrhewch eich lle cyn gynted ag y bo modd, drwy gysylltu â’r Tîm Amrywiaeth.

Bydd amrywiaeth o erthyglau blog hefyd yn cael eu postio ym mis Hydref felly cadwch lygad ar ein tudalennau blog a chyfrif Twitter @CynulliadCymru drwy gydol mis Hydref i gael mwy o wybodaeth.